انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023
انگشتر نقره زنانه کد10023

انگشتر نقره یاقوت زنانه کد 110234808927


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره دستساز و با سنگ یاقوت سرخ هندی میباشد.
یاقوت سرخ موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود.
سنگ یاقوت سنگ آرزوها میباشد.
یاقوت سرخ بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند.