انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر مردانه عقیق نقره کد 110935178036


انگشتری که مشاهده میکنید نقره ترک و بانگین عقیق میباشد.
عقیق انرژی منفی را از شما دور می کند و به شما آرامش می دهد.
عصبانیت را آرام می کند وسبب فروکش کردن احساسات میشود.
توانایی های فرد را برای پایداری تمرکز روانی افزایش داده و وی را قادر به تحمل وظایف می کند.
عقیق برای شما برکت به همراه می آورد و از شما محافظت می کند.