انگشتر فیروزه نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019
انگشتر فیروزه نقره مردانه کد 10019
انگشتر نقره مردانه کد 10019

انگشتر نگین فیروزه نیشابور نقره مردانه کد 27244602606


انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره با نگین فیروزه نیشابور میباشد.
فیروزه سنگ قدرت است، بعنوان ابزار مدیتیشن به پاکسازی ذهن شما کمک کرده وثروت و خوشبختی به همراه میاورد.
سنگ فيروزه، سنگ صلح و آرامش است و قدرت عشق و دوستي، صداقت، عقل و حکمت را فزوني مي بخشد .
سنگ فیروزه برای اصلاح گردش خون موثر است.