سنگ یاقوت

39 کالا

 • انگشتر نقره زنانه کد 10012انگشتر نقره زنانه کد 10012

  انگشتر نقره زنانه کد 10012

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه 10014انگشتر نقره 10013

  انگشتر نقره زنانه کد 10013

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 10017انگشتر نقره مردانه کد 10016

  انگشتر نقره زنانه کد 10017

  460,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد10022انگشتر نقره زنانه کد10022

  انگشتر نقره زنانه کد 10022

  450,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کدانگشتر نقره زنانه کد10023

  انگشتر نقره زنانه کد 10023

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد10024

  انگشتر نقره زنانه کد 10024

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 10025انگشتر نقره زنانه کد 10025

  انگشتر نقره زنانه کد 10025

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 10026

  انگشتر نقره زنانه کد 10026

  550,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 10027انگشتر نقره زنانه کد 10028

  انگشتر نقره زنانه کد 10027

  320,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید بوده…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 100283266682

  انگشتر نقره زنانه کد 10028

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد 10029

  انگشتر نقره زنانه کد 10029

  480,000 تومان
  انگشتری که مشاهده می نمائید از جنس نقره و با سنگ یاقوت سرخ آفریقایی میباشد. یاقوت موجب پرورش نيروهاى معنوى ميشود و نمادی از ثروت، حکمت، زیبایی و عشق به شمار می رود. یاقوت بى حسى و رخوت را از بين ميبرد و اعتماد به نفس را تقویت می کند. یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید…
  نمایش سریع محصول
 • انگشتر نقره زنانه کد10031انگشتر نقره زنانه کد10031

  انگشتر نقره زنانه کد 10031

  430,000 تومان
  انگشتری که مشاهده میکنید انگشترنقره با نگین یاقوت کبود میباشد. ویژگی های بیشماری برای یاقوت کبود عنوان شده است که از آنها میتوان برکت، ثروت، شهرت، ناموری و خوشبختی را نام برد. که بیماری های روحی مانند افسردگی، بیخوابی، اضطراب و... را درمان میکند. در سطح روانشناسی، ذهن بیمار را متمرکز می کند و به وی انگیزه بهبود می دهد.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها