یشم

jade

کارنلین

karnelian

سنگ کریستال (در نجف)

crystal-quartz

الماس

diamond

آمازونیت

amazonite

آونتورین

aventurine

چشم ببر

tigers-eye

توپاز

topaz

یاقوت کبود

sapphire

رزکوارتز(کوارتز صورتی)

rose-quartz

لابرادوریت

labradorite

عقیق خزه ای

moss-agate

سان استون

sunstone

زبرجد

زبرجد

اوناکیت

unakite