عقیق سیاه

black-agate

آکوامارین

آکوامارین

سیترین

citrine

زبرجد

زبرجد

مروارید

pearl

مون استون

moonstone

عقیق خزه ای

moss-agate

سنگ کریستال

crystal-quartz

کهربا

amber

عقیق قهوه ای

brown-agate

توپاز

topaz

کوارتز دودی

smoky-quartz

چشم ببر

tigers-eye

رودونیت

rhodonite

رزکوارتز(کوارتز صورتی)

rose-quartz